projekt nr 14

14. Budowa bezpiecznego chodnika oraz uporządkowanie terenu zielonego przy ulicy Wschodniej w Luboniu


Lokalizacja

Projekt zakłada wybudowanie bezpiecznego chodnika wzdłuż ulicy Wschodniej (działki: 88/1, 88/2, 88/5 i 88/6) oraz uporządkowanie miejskiego terenu zielonego zlokalizowanego na działkach nr  88/6 i 88/5, według załączonego szkicu.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie bezpiecznego chodnika wzdłuż fragmentu ulicy Wschodniej od strony ulicy Pułaskiego wraz z uporządkowaniem miejskiego terenu zielonego oraz nasadzeniem krzewów oddzielających teren inwestycji od jezdni.  

Opis projektu

Projekt w swoim założeniu zakłada uporządkowanie miejskiego terenu zielonego o powierzchni około 720 m2. W ramach przedsięwzięcia planowane jest uporządkowanie i wyrównanie terenu, montaż ławek, a także budowa bezpiecznego chodnika prowadzącego do ulicy Pułaskiego, wzdłuż ulicy Wschodniej. Dodatkowym elementem planowanego zadania jest nasadzenie krzewów oddzielających teren inwestycji od jezdni. Projekt skierowany jest do mieszkańców Nowego Centrum Lubonia i okolic, pragnących aktywnie wypoczywać i bezpiecznie poruszać się w tym rejonie miasta.

Uzasadnienie

Budowa bezpiecznego chodnika, oddzielonego od jezdni żywopłotem, poprawi bezpieczeństwo i komfort licznych osób przemieszczających się wzdłuż tego fragmentu ulicy Wschodniej. Poruszanie się po tej części dość ruchliwej ulicy, pomiędzy samochodami, stwarza duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla której jest to główna trasa do i ze szkoły. Kolejnym problemem mieszkańców Nowego Centrum Lubonia, poza brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej, jest deficyt odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, z których mogliby korzystać Lubonianie. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej zielonej enklawy, na terenie której byłby możliwy wypoczynek. Uporządkowanie zaniedbanej obecnie zieleni oraz montaż ławek poprawi ład przestrzenny tej części osiedla a przede wszystkim da szansę na wypoczynek i rekreację okolicznym mieszkańcom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika (2,5x125m)72 000 zł
2Nasadzenie żywopłotu (150m)7 500 zł
3Wyrównanie terenu i dosianie trawy2 000 zł
4Ławki - 4 szt.2 000 zł
5Kosze na śmieci - 2 szt.900 zł
6Projekt8 000 zł
Łącznie: 92 400 zł

Po uwzględnieniu uwag zespołu weryfikującego projekt jest rekomendowany do realizacji.

Załączniki