projekt nr 14

14. Budowa bezpiecznego chodnika oraz uporządkowanie terenu zielonego przy ulicy Wschodniej w Luboniu


Opis projektu

Projekt w swoim założeniu zakłada uporządkowanie miejskiego terenu zielonego o powierzchni około 720 m2. W ramach przedsięwzięcia planowane jest uporządkowanie i wyrównanie terenu, montaż ławek, a także budowa bezpiecznego chodnika prowadzącego do ulicy Pułaskiego, wzdłuż ulicy Wschodniej. Dodatkowym elementem planowanego zadania jest nasadzenie krzewów oddzielających teren inwestycji od jezdni. Projekt skierowany jest do mieszkańców Nowego Centrum Lubonia i okolic, pragnących aktywnie wypoczywać i bezpiecznie poruszać się w tym rejonie miasta.

Uzasadnienie

Budowa bezpiecznego chodnika, oddzielonego od jezdni żywopłotem, poprawi bezpieczeństwo i komfort licznych osób przemieszczających się wzdłuż tego fragmentu ulicy Wschodniej. Poruszanie się po tej części dość ruchliwej ulicy, pomiędzy samochodami, stwarza duże niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla której jest to główna trasa do i ze szkoły. Kolejnym problemem mieszkańców Nowego Centrum Lubonia, poza brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej, jest deficyt odpowiednio zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, z których mogliby korzystać Lubonianie. Projekt zakłada stworzenie przyjaznej zielonej enklawy, na terenie której byłby możliwy wypoczynek. Uporządkowanie zaniedbanej obecnie zieleni oraz montaż ławek poprawi ład przestrzenny tej części osiedla a przede wszystkim da szansę na wypoczynek i rekreację okolicznym mieszkańcom.

Opis lokalizacji

Projekt zakłada wybudowanie bezpiecznego chodnika wzdłuż ulicy Wschodniej (działki: 88/1, 88/2, 88/5 i 88/6) oraz uporządkowanie miejskiego terenu zielonego zlokalizowanego na działkach nr 88/6 i 88/5, według załączonego szkicu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa chodnika (2,5x125m)72 000 zł
2Nasadzenie żywopłotu (150m)7 500 zł
3Wyrównanie terenu i dosianie trawy2 000 zł
4Ławki - 4 szt.2 000 zł
5Kosze na śmieci - 2 szt.900 zł
6Projekt8 000 zł

Po uwzględnieniu uwag zespołu weryfikującego projekt jest rekomendowany do realizacji.

Załączniki